با توجه به حمایت رسمی وزارت نفت از همایش ملی تجهیزات و مواد ازمایشگاهی صنعت نفت ایران

از تمامی شرکت های تابع وزارت نفت شامل: نفت، گاز و پتروشیمی در این همایش دعوت بعمل می آید.