نکته برای همایش های نا معتبر که شامل نمره نمیگردند: 

  • تمامی همایش ها باید مجوز از وزارت علوم یا نهاد ریاست جمهوری داشته باشند در غیر این صورت گواهی ارائه شده در پایان همایش نامعتبر بوده و نمره ای برای مقاله در دانشگاه و ارگان پژوهشی محاسبه نمیگردد.
  • برخی همایش ها با نام چند استاد یا اسم ISC و یا سویلیکا یا سو استفاده از نام برخی دانشگاه ها برای خود اعتبار ایجاد نموده در صورتی که هیچ گونه اعتبار علمی نداشته و کاملا نامعتبر می باشد. (هیچ دانشگاه و ارگانی حق برپایی همایش را ندارد و باید از ریاست جمهوری و وزارت علوم مجوز داشته باشد)
  • همایش هایی دارای اعتبار علمی می باشند که مجوز از نهاد ریاست جمهوری و وزارت علم داشته باشند.
  • برخی همایش ها هم که نام نشریات ISI و ISC و علمی پژوهشی و ... را برای جذب مخاطبین درج میکنند در صورتی که تمام مقالات چاپ نمی گردد.