تمامی شرکت هایی که نفرات خود را در بخش های همایش، نمایشگاه و کارگاه تخصصی شرکت نمایند از تخفیف برخوردار خواهند بود و نیازی به پرداخت جداگانه هزینه های اضافی نیستند فقط با پرداخت سیصد هزار تومان میتوانند در تمامی بخش های همایش، کارگاه و نمایشگاه حضور یابند.

مهلت تخفیف ها برای معرفی نفرات فقط تا تاریخ 30 شهریور می باشد.
شامل تخفیف: 
 1. انجمن خوردگی ایران
 2. انجمن مهندسی شیمی ایران
 3. انجمن تجهیزات صنعتی ایران
 4. انجمن نفت ایران
 5. انجمن ژئومکانیک نفت ایران
 6. انجمن نانو فناوری ایران
 7. کل پارک های علم و فناوری ایران
 8. کانون مخترعین ایران
 9. بنیاد ملی نخبگان ایران
 10. شرکت ملی نفت ایران
 11. دانشگاه شهید بهشتی تهران
 12. دانشگاه شیراز 
 13. دانشگاه صنعتی ارومیه
 14. اعضای پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
 15. اعضای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
 16. دانشگاه تربیت مدرس
 17. دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 18. دانشگاه شیراز
 19. دانشگاه تهران