آدرس مکان برگزاری: تهران - خیابان انقلاب  - میدان انقلاب اسلامی - دانشگاه تهران - کتابخانه مرکزی دانشگاه