تاریخ های کلیدی

 • ذخیره سازی گاز طبیعی
 • پالایش گاز
 • پالایش نفت
 • تولید محصولات پتروشیمی
 • انرژی، احتراق و ایمنی
 • پدیده های انتقال
 • ترموديناميك و تعادل فازي
 • سينتيك , كاتاليست و طرح راكتور
 • فرآیندهای جداسازی
 • زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند
 • مدل سازی و شبیه سازی
 • مهندسی پلیمر
 • نانوتکنولوژی
 • مدیریت اقتصادی درصنعت پتروشیمی
 • کنترل فرآیند
 • مبدل هاي حرارتي
 • کوره هاي صنعتي
 • ايمني و بازرسي
 • رنگوعایق
 • پمپ
 • توربین
 • کمپرسور
 • تعمیرات و نگهداری
 • LNG
 • بنزین
 • نفت سفید
 • نفت گاز
 • نفت کوره
 • قیر
 • روان کننده های صنعتی
 • جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
 • خوردگي
 • مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز
 • تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی در زمینه صنعت نفت
 • و موضوعات مرتبط...