تاریخ های کلیدی

انرژي هاي تجديد ناپذير:  (نفت، گاز، زغال سنگ و ...

انرژي هاي تجديد پذير: (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و...