تعداد کل شرکت کنندگان از صنعت نفت شامل: مدیران آزمایشگاه و متخصصین: 200 نفر بوده است

تعداد کل شرکت کنندگان از شرکت های دانش بنیان 180 نفر بوده است

تعداد نویسندگان مشارکت کننده در بخش مقاله نویسی در این کنفرانس: ۲۹۵ پژوهشگر

تعداد غرفه های نمایشگاهی: 500 متر غرفه های 9 و 12 و 24 متری ارائه گردید.

تعداد افراد حضور یافته در کارگاه آموزشی: 130 نفر