با توجه به صنعتی بودن همایش، مقالات پذیرفته شده از سطح بسیار بالایی برخوردار هستند که تا کنون از بین 300 مقاله فقط 150 مقاله پذیرفته شده است که نیاز به ارائه پوستر روز همایش و نصب آن نمی باشد.

نام سخنرانی و پوستر هم در گواهی ارائه شده در پایان همایش حذف میگردد.

  • از بین مقالات پذیرفته شده در روز همایش فقط چند مقاله سخنرانی میگردد و نیازی به تهیه و چاپ پوستر برای پژوهشگران نمی باشد.
  • همایش به صورت صنعتی می باشد و شرکت های بزرگ نفتی در مورد معضلات سخنرانی و نمایشگاه و کارگاه هم برای دور روز برپا میگردد.
  • گواهی های ارائه شده در پایان همایش بسیار معتبر بوده و در تمامی مراکز دولتی قابل ارائه می باشد.